ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาทิตยา จุ้ยขาว
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอริษา ชุมพล
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพรรษา แดงแย้ม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวศตายุ สมุหะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาววรณัน สวรรค์บรรพต
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวเยาวเรศ บุญโต
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวภัชราวรรณ์ ทิพโพธิ์ศรี
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:20   อ่าน 73 ครั้ง