ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นายเฉลิมพร นาคชม
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:54   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปี2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,17:53   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:23   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาทิตยา จุ้ยขาว
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวอริษา ชุมพล
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพรรษา แดงแย้ม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:22   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาวศตายุ สมุหะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 198 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นางสาววรณัน สวรรค์บรรพต
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,21:21   อ่าน 124 ครั้ง