กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวุฒิไกร อุยตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุจินธร สุพันสร
ครู