กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศุจินธร สุพันสร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ