นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี2564

นาวสาวกุลธิดา มาประสพ
สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวอรพรรณ เหล่ากอบกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอริศรา สระทองแร่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวนภัสวรรณ ฉิมพุฒ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวการะเกตุ บุตรดา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์