กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางธนพรรณ ปรางโท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัฐพร ชาวด่าน
ครูชำนาญการ

นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด
ครู

นางกาญจนา ธรรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุจินธร สุพันสร
ครู