กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ธรรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
ครูชำนาญการ

นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด
ครู

นางสาววิชุดา หงษ์คำ
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา ยามา
ครูอัตราจ้าง