คณะผู้บริหาร

ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางราตรี พงษ์เสือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป