บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์
ครูธุรการ

นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง
ครูธุรการ

นายกฤษกำพล ยานหงษ์
ยามรักษาการณ์

นางชารินี รอดทนงค์
แม่บ้าน