นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี2563

นายอภิสิทธิ์ ผลประเสริฐ
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวขนิษฐา หิริโอ
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเจนจิรา เขียวสอาด
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา แดงไผ่
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวัณรัตน์ สระทองแง๊ด
ครู กลุ่มสาระภาษาไทย