คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ อ่อนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญทิพย์ อภิโชติเจริญศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน ปานรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ชูปัน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประภัสร์ อ่อนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สุทัศน์ มณฑาเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ เรืองคุ้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ชังชั่ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประจักษ์ วชิรโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมบัติ อธิปัญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ยุทธนา หงสไกร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ