ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
 
. ข้อมูลทั่วไป
            โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ที่ตั้งเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๔๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๔-๑๕๖๘
e-mail : khongphaiwittaya@gmail.com  website : www.kpw.ac.th  เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ ๓    
( ม.๑- ม.๓ ) ถึงช่วงชั้นที่ ๔ ( ม.๔- ม.๖ )  เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๖๖.๕ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล คือ    
             ๑.  ตำบลโค้งไผ่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑–๑๓
             ๒.  ตำบลวังหามแห จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๒
             ๒.  ตำบลดอนแตง จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔
            มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๑๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหัวรัง โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โรงเรียนบ้านโคกเลาะ โรงเรียนอุทิศศึกษา และโรงเรียนบ้าน
ดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โรงเรียนหนองช้างงาม โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา โรงเรียนบ้านวังหัวแหวน โรงเรียนบ้านวังหามแห โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
            มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนอง
ชะแอน และโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี  
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
            โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๙
โดย พลตรีศิริ  สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเริ่มเปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๓๕
ผู้ริเริ่มจัดตั้ง
             ๑.  กำนันเยื้อง  อ่อนฤทธิ์           กำนันตำบลโค้งไผ่
             ๒.  นายสุข  เขตวิทย์                 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
             ๓.  นายเปรื่อง  ตั้งโต                คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริจาคที่ดิน   
             ๑.  ชาวบ้านตำบลโค้งไผ่ ได้ซื้อที่ดินในราคาบริจาคจากนายเพิ่ม  มาประสพ จำนวน ๓๕ ไร่ ๐.๕ ตารางวา เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
             ๒.  นายเฉลิม  เอี่ยมประไพ บริจาคที่ดินเพิ่ม จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา