กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารียา ยามา
ครูอัตราจ้าง