ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี่
ครูอัตราจ้าง