ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิบูรณ์ เหล่าทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี่
ครูอัตราจ้าง