ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะ
ครูชำนาญการ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด
ครูผู้ช่วย