กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะ
ครูชำนาญการ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครู

นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด
ครู