ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางธนพรรณ ปรางโท้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นายกฤษณะ สุริต
ครู

นางปัทมาวดี สุริต
ครู

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครูผู้ช่วย