ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางธนพรรณ ปรางโท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นายกฤษณะ สุริต
ครู

นางปัทมาวดี สุริต
ครู

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครู