กลุ่มบริหารวิชาการ

นางธนพรรณ ปรางโท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นายกฤษณะ สุริต
ครูชำนาญการ

นางปัทมาวดี สุริต
ครูชำนาญการ

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครู