กลุ่มบริหารวิชาการ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ สุริต
ครูชำนาญการ

นางปัทมาวดี สุริต
ครูชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู