ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นายกฤษณะ สุริต
ครู

นางปัทมาวดี สุริต
ครู

นายปรมินทร์ บุญพันธ์
ครูผู้ช่วย