ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นางสาววิชุดา หงษ์คำ
ครู