กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอริสรา คำปัญญา
ครู

นางสาววิชุดา หงษ์คำ
ครู