กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ สุริต
ครูชำนาญการ

นางปัทมาวดี สุริต
ครูชำนาญการ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัฐพร ชาวด่าน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์
ครูธุรการ