ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธนพรรณ ปรางโท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุพดี อ่อนฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะ
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ สุริต
ครู

นางปัทมาวดี สุริต
ครู

นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์
ครูธุรการ