กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนัฐพร ชาวด่าน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาณุพงศ์ ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย