ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสินชัย ประเสริฐดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนัฐพร ชาวด่าน
ครูชำนาญการ