กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางราตรี พงษ์เสือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ สุริต
ครูชำนาญการ

นางปัทมาวดี สุริต
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ธรรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา อินสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
พนักงานราชการ