กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา ธรรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี พงษ์เสือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา อินสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ สุริต
ครูชำนาญการ

นางปัทมาวดี สุริต
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูวดล นนท์นันทภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
พนักงานราชการ