ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมนึก มูลกะกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
ครู