กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนรวีร์ มูลสัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย
ครูชำนาญการ

นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้
ครู

นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
ครูชำนาญการ