ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนรวีร์ มูลสัน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไลวรรณ์ จิตมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย
ครู

นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้
ครู

นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
ครู