นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี2565

นายณัฐพล มีพวง
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสังสิต โสะเต่ง
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญยฤทธิ์ เถาว์ทอง
สาขาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศกลวรรณ ปกเกษ
สาขาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกมลวรรณ บุญเกตุ
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

นางสาวภัทรนิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา