งานกิจการนักเรียน

นางราตรี พงษ์เสือ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา อินสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้
ครู

นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
ครู

นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
พนักงานราชการ