งานกิจการนักเรียน

นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางราตรี พงษ์เสือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา อินสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
ครู

นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
พนักงานราชการ