ภาพกิจกรรม
English Camp For Fun
วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหรรษา (English Camp For Fun) เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมกลุ่มใหญ่ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่และส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,05:46   อ่าน 103 ครั้ง