ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นำโดยนายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา และคณะครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ ศน.ธัญรดี พากเพียร,ศน.ประจิม เมืองแก้ว และศน.กนกชัย มาลัยวงศ์ เป็นผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, โรงเรียนคุณธรรมสู่องค์กรคุณธรรม,สถานศึกษาพอเพียง,หลักสูตรต้านทุจริต,การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning),การจัดการศึกษาเรียนรวม,สมรรถนะด้าน Pisa ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,20:44   อ่าน 9 ครั้ง