ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดประจำปี 2564 (เดินทางไกล)
วันที่25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ -ยุวกาชาด เป็นระยะเวลา 1 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยวิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูกต้อง วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ ฝึกการตัดสินใจ กำลังใจ ความสามัคคี ระเบียบวินัย และเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,05:06   อ่าน 106 ครั้ง