ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม ศีลธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากรประจำฐานต่างๆ พระวิทยากร คือ พระครูปลัดสิทธิกรณ์ วรญาโณ วิทยฐานะ ปริญญาโท ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเจริญสุข เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหลเขต 2 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองลาน,พระอาจารย์เทิดศักดิ์ เตชธโร ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนาเขต 1 วัดคลองลาน,พระอธิการสมพร ปัญญาวุฑโฒ เจ้าอาวาส วัดคลองเตย รวมถึงคณะครูอาจารย์ และนักเรียนพี่เลี้ยงชุมนุมโครงงานคุณธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนฐาน ประกอบด้วยฐานส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ธรรมจากสื่อ “ธรรมสร้างสรรค์ต้านทุจริต” ฐานที่ 2 บุคคลสำคัญในชีวิต “กตัญญูรู้คุณ” ฐานที่ 3 ธรรมนันทนาการ “ความสุขที่เกิดจากหลักธรรมนำชีวิต” ฐานที่ 4 ศาสตร์พระราชา “ถอดหลักธรรมนำชีวิตจากศาสตร์พระราชา”
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,22:05   อ่าน 72 ครั้ง