ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับใบประกาศรับรองเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้รับใบประกาศรับรองเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ ผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบใบรับรองหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายนรวีร์ มูลสัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนรับมอบและ นักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในการประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริตประเภทสื่อสิงพิมพ์(โตไปไม่โกง)จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วย 1.นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์ 2.นางสาวชนนิกานต์ กิจสุวรรณ 3.นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,09:30   อ่าน 15 ครั้ง