ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ม.3 ม.6/2563
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บางแสน และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 อพวช. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะศึกษาในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแล้วการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต และสอบถาม
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,12:57   อ่าน 61 ครั้ง