ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนทำความดี
ผู้อำนวยการไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนตามโครงการบันทึกความดี ของหายได้คืนประกาศหาเจ้าของ โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำความดีภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2563,05:53   อ่าน 258 ครั้ง