ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา
#ระบบแท็กอัตโนมัติ "ไผ่แตกยอดก่อเกิดความงาม งามกาย วาจา และใจ” โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สนับสนุนโดยบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที การปฏิบัติศาสนพิธี นักเรียนเกิดความเข้าใจความหมายของศีล ๕ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล ๕ เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยนำความรู้ศีล ๕ ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:54   อ่าน 12 ครั้ง