ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สถานศึกษาไม่กีดกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่ปลอดภัยใน สถานศึกษา ไม่กีดกัน และเปิดรับฟังความเห็นนักเรียนเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ความตระหนักและให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ นักเรียน พร้อมรับฟังความเห็น โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้เปิดเวทีให้มีการรับฟังความคิดเห็นนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:35   อ่าน 14 ครั้ง