ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยขน์ป้องกันภัย
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการ แพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ยุวกาชาดโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้มีการจัดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVLD-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นและได้ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึง ถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มีความมั่นคง และยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การทำประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,16:25   อ่าน 11 ครั้ง