ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 103.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.77 KB 146572
คำสั่งที่ 095.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 146512
คำสั่งที่ 026.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146518
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 091.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.54 KB 146635
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 092.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.32 KB 146591
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.05 KB 146407
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สมุดแบบบันทึกซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 146795
คู่มือการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146578
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.24 KB 146636
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 117.11 KB 146601
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.28 KB 146675
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 146470
งานแผนงานและโครงการ_ขออนุมัติใช้งบประมาณ๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.47 KB 146754
8.แบบหนังสือภายในภายนอก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 63.52 KB 146449
7.หนังสือเวียนทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 146696
6.แนวปฏิบัติในการพิมพ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 146536
5.แบบเบิกค่าเช่าบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.6 KB 146515
4.แบบเบิกค่ารักษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.42 MB 146737
3.แบบเบิกเงินบุตร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 146757
2.หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.56 KB 146624
1.แนวปฏิบัติการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 146722
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค (ใหม่)2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 76.39 KB 64249
คำสั่ง หน้าที่พิเศษ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 146487
คำสั่งการปฏิบัติการสอนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 146500
1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 146661
2 แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146700
3 หนังสือติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 146367
4 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 146645
5 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 146386
6 แบบคำร้องขอใบ ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 146502
7 แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) Word Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 146654
11 คำร้องขอลาออก ย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146617
12 แบบเสนอรายชื่อนักเรียนที่ติด มส,มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 146682
13 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 146728
14 แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 146367
15 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 146682
16 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 146481
17 คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146401
18 แบบขออนุญาตให้ผลการเรียน “ร ” Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146426
19 แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ปั้มตรา รร. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146389
21 แบบบันทึกการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 146446
22 บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146661
23 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 146569
24 บันทึกการดูแลและติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 146751
26 แบบประเมินการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 146443
27 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 146736
28 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 146357
29 การขอแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 146760
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.05 KB 146385
งานแผนงานและโครงการ
โครงการที่๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.57 KB 146467
โครงการที่๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.84 KB 146751
โครงการที่๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 146360
โครงการที่๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 146613
โครงการที่๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 146552
โครงการที่๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 146357
โครงการที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.07 KB 146654
โครงการที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.2 KB 146648
ส่วนที่๔/โครงการที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 146719
ส่วนที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.65 KB 146684
ส่วนที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479 KB 146362
ส่วนที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.9 KB 146565