ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 103.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.77 KB 146570
คำสั่งที่ 095.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 146511
คำสั่งที่ 026.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146517
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 091.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.54 KB 146628
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 092.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.32 KB 146590
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.05 KB 146405
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สมุดแบบบันทึกซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 146794
คู่มือการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146571
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.24 KB 146634
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 117.11 KB 146598
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.28 KB 146668
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 146463
งานแผนงานและโครงการ_ขออนุมัติใช้งบประมาณ๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.47 KB 146749
8.แบบหนังสือภายในภายนอก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 63.52 KB 146442
7.หนังสือเวียนทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 146695
6.แนวปฏิบัติในการพิมพ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 146529
5.แบบเบิกค่าเช่าบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.6 KB 146508
4.แบบเบิกค่ารักษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.42 MB 146730
3.แบบเบิกเงินบุตร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 146750
2.หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.56 KB 146623
1.แนวปฏิบัติการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 146715
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค (ใหม่)2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 76.39 KB 64248
คำสั่ง หน้าที่พิเศษ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 146486
คำสั่งการปฏิบัติการสอนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 146499
1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 146660
2 แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146699
3 หนังสือติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 146366
4 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 146644
5 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 146385
6 แบบคำร้องขอใบ ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 146491
7 แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) Word Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 146653
11 คำร้องขอลาออก ย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146616
12 แบบเสนอรายชื่อนักเรียนที่ติด มส,มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 146675
13 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 146727
14 แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 146360
15 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 146681
16 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 146480
17 คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146393
18 แบบขออนุญาตให้ผลการเรียน “ร ” Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146419
19 แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ปั้มตรา รร. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 146382
21 แบบบันทึกการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 146439
22 บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146660
23 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 146568
24 บันทึกการดูแลและติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 146750
26 แบบประเมินการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 146436
27 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 146734
28 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 146356
29 การขอแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 146753
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.05 KB 146384
งานแผนงานและโครงการ
โครงการที่๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.57 KB 146458
โครงการที่๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.84 KB 146742
โครงการที่๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 146350
โครงการที่๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 146610
โครงการที่๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 146549
โครงการที่๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 146354
โครงการที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.07 KB 146652
โครงการที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.2 KB 146637
ส่วนที่๔/โครงการที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 146708
ส่วนที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.65 KB 146680
ส่วนที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479 KB 146359
ส่วนที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.9 KB 146555