ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 103.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.77 KB 139344
คำสั่งที่ 095.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 139286
คำสั่งที่ 026.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 139292
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 091.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.54 KB 139402
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 092.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.32 KB 139364
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.05 KB 139179
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สมุดแบบบันทึกซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 139479
คู่มือการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 139344
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.24 KB 139403
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 117.11 KB 139371
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.28 KB 139443
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 139237
งานแผนงานและโครงการ_ขออนุมัติใช้งบประมาณ๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.47 KB 139522
8.แบบหนังสือภายในภายนอก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 63.52 KB 139217
7.หนังสือเวียนทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 139469
6.แนวปฏิบัติในการพิมพ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 139304
5.แบบเบิกค่าเช่าบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.6 KB 139283
4.แบบเบิกค่ารักษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.42 MB 139505
3.แบบเบิกเงินบุตร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 139525
2.หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.56 KB 139383
1.แนวปฏิบัติการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 139489
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค (ใหม่)2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 76.39 KB 57022
คำสั่ง หน้าที่พิเศษ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 139261
คำสั่งการปฏิบัติการสอนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 139274
1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 139435
2 แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 139474
3 หนังสือติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 139140
4 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 139419
5 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 139160
6 แบบคำร้องขอใบ ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 139266
7 แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) Word Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 139428
11 คำร้องขอลาออก ย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 139391
12 แบบเสนอรายชื่อนักเรียนที่ติด มส,มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 139450
13 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 139501
14 แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 139134
15 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 139456
16 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 139254
17 คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 139167
18 แบบขออนุญาตให้ผลการเรียน “ร ” Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 139193
19 แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ปั้มตรา รร. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 139155
21 แบบบันทึกการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 139214
22 บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 139434
23 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 139343
24 บันทึกการดูแลและติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 139525
26 แบบประเมินการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 139211
27 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 139509
28 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 139131
29 การขอแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 139527
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.05 KB 139157
งานแผนงานและโครงการ
โครงการที่๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.57 KB 139231
โครงการที่๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.84 KB 139510
โครงการที่๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 139122
โครงการที่๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 139382
โครงการที่๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 139321
โครงการที่๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 139125
โครงการที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.07 KB 139426
โครงการที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.2 KB 139411
ส่วนที่๔/โครงการที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 139480
ส่วนที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.65 KB 139451
ส่วนที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479 KB 139131
ส่วนที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.9 KB 139327