ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 103.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.77 KB 85120
คำสั่งที่ 095.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 85063
คำสั่งที่ 026.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 85070
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 091.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.54 KB 85181
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ 092.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.32 KB 85143
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.05 KB 84957
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สมุดแบบบันทึกซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.68 KB 85201
คู่มือการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 85120
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.24 KB 85178
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 117.11 KB 85149
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.28 KB 85219
งานแผนงานและโครงการ_แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 85014
งานแผนงานและโครงการ_ขออนุมัติใช้งบประมาณ๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.47 KB 85295
8.แบบหนังสือภายในภายนอก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 63.52 KB 84995
7.หนังสือเวียนทราบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 85244
6.แนวปฏิบัติในการพิมพ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 85081
5.แบบเบิกค่าเช่าบ้าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.6 KB 85059
4.แบบเบิกค่ารักษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.42 MB 85281
3.แบบเบิกเงินบุตร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 85295
2.หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.56 KB 85149
1.แนวปฏิบัติการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 85263
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค (ใหม่)2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 76.39 KB 2800
คำสั่ง หน้าที่พิเศษ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 85039
คำสั่งการปฏิบัติการสอนปี63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 85053
1 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกกิจกรรมในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 85214
2 แบบรายงานนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 85253
3 หนังสือติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 84917
4 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 85198
5 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 84938
6 แบบคำร้องขอใบ ปพ. Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 85043
7 แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) Word Document ขนาดไฟล์ 107.3 KB 85206
11 คำร้องขอลาออก ย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 85170
12 แบบเสนอรายชื่อนักเรียนที่ติด มส,มผ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 85228
13 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 85278
14 แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 84911
15 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 85232
16 แบบติดตาม 0 ร มส (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 85032
17 คำร้องขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 84946
18 แบบขออนุญาตให้ผลการเรียน “ร ” Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 84972
19 แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว ปั้มตรา รร. Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 84932
21 แบบบันทึกการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 84992
22 บันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 85209
23 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 85122
24 บันทึกการดูแลและติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 85303
26 แบบประเมินการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 101.28 KB 84990
27 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 85286
28 แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 84909
29 การขอแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 85305
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.05 KB 84935
งานแผนงานและโครงการ
โครงการที่๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.57 KB 85010
โครงการที่๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.84 KB 85288
โครงการที่๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 84902
โครงการที่๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 85162
โครงการที่๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.7 KB 85101
โครงการที่๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.54 KB 84905
โครงการที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.07 KB 85205
โครงการที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.2 KB 85191
ส่วนที่๔/โครงการที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 85260
ส่วนที่๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.65 KB 85231
ส่วนที่๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479 KB 84910
ส่วนที่๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.9 KB 85105