:: วิสัยทัศน์์ ::
  “ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา เชี่ยวชาญภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ           
เน้นครูเพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารเคียงข้างสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ”

 

:: พันธกิจ/เป้าหมาย ::

พันธกิจ

เป้าหมาย

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแก้ไขปัญหาผู้เรียน
  รายบุคคล
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 7. จัดหลักสูตรสถานศึกษา/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมจีน
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 9. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการแบบโครงงานบูรณาการ
 11. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูนำปรัชญาเศรษฐกิจเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
 12. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 13. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 14. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 15. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 16. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 17. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 18. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 19. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และองค์กรภายนอกสถานศึกษา
 20. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 21. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. ผู้เรียนได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหารายบุคคล
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
  อย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 7. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมจีน
 8. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 9. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
 11. ครูนำปรัชญาเศรษฐกิจเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
 12. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 13. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 14. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมกในการจัดการศึกษา
 15. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
  ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 16. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 17. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 18. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 19. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และองค์กรภายนอกสถานศึกษา
 20. สถานศึกษาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านศีลธรรม จริยธรรม และภาษาและวัฒนธรรมจีน
 21. สถานศึกษามีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 

 
 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111