ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม

หลักสูตรที่เปิดสอน
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในเครื่อสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเรียนการสอนสายสามัญ ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้าน วิชาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดทำการสอนในระดับสามัญ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดทำการสอน 2 แผนการเรียน ดังนี้

 • แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาจีน
เวลาเรียน
  โรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ พยุดเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

 • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
การรับสมัคร
  รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง ทั้งประจำและไป - กลับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1, 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปี
อัตราค่าเล่าเรียน
 
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 1) 9,648.75 บาท / (ภาคเรียนที่ 2) 8,898.75 บาท รวมปีละ 18,547.50 บาท
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคเรียนที่ 1) 9,213.75 บาท / (ภาคเรียนที่ 2) 8,463.75 บาท รวมปีละ 17,677.50 บาท
อัตราค่าบริการหอพัก
  ค่าหอพัก (ค่าดูแลนักเรียน ค่าอาหาร ค่าซักรีดชุดนักเรียน ค่าเครื่องปรับอากาศ) 20,000 บาท ต่อภาคเรียน
วิธีการชำระค่าเล่าเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชำระค่าเล่าเรยนในวันสมัครเรียน

(หมายเหตุ) กรณีที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ไม่มีการคืนค่าเล่าเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

1. เอกสารนักเรียน

 1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. วุฒิการศึกษา (ปพ.1) ตัวจริง พร้อมสำเนา / ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาเดิม (ปพ. 7) จำนวน 2 ชุด
 5. ใบรับรองพฤติกรรมนักเรียนในกรณีที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 6. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา) จำนวน 2 ชุด
 8. สำเนาพาสปอร์ต (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 2 ชุด

2. เอกสารบิดา มารดา / ผู้ปกครอง

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/สกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 2 ชุด
(หมายเหตุ) เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกชุดต้องลงลายมือชื่อรับรองสำนาถูกต้องให้ชัดเจน
วิธีการรับสมัคร
 1. ติดต่อขอรับใบสมัครการเข้าเป็นนักเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร / งานธุรการ (บริเวณห้องโถงกลาง)
 2. กรอกใบสมัครและใบมอบตัว ให้ถูกต้องชัดเจน ด้วยลายมือที่อ่านง่าย พร้อมติดรูปให้เรียบร้อย
 3. บิดา มารดา / ผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร หรือ ที่งานธุรการ พร้อมเอกสารการสมัครเรียน
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 5. ชี้แจงให้ข้อมูลด้านวิชาการต่อผู้ปกครอง และระเบียบวินัยต่อนักเรียน
 6. สัมภาษณ์นักเรียนโดยคณะกรรมการ (นักเรียน ม.ต้น จะต้องสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาจีน / นักเรียน ม.ปลาย สอบวัดพื้นฐานความรู้ในโปรแกรมที่เลือกเรียน
 7. ทำการมอบตัว พร้อมชำระค่าเล่าเรียน และรับรหัสประจำตัวนักเรียน
 8. ในกรณีที่ผู้สมัครยังมิได้นำเอกสาร หลักฐานจบการศึกษาฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม(ปพ.1) มายื่นในวันสมัคร ให้นำเอกสารจบการศึกษามายื่นต่อทางโรงเรียนเพิ่มเติมพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุดภายในวันที่ 3 เมษายน
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ โทร. 02-211-7911-13 ต่อ 0,101
หรือห้องธุรการและการเงิน โทร. 02-211-7911-13 ต่อ 101, 102, 103
หรือ www.kpw.ac.th/ หรือที่ www.facebook.com/โกศลภัทรวิทย์โรงเรียนของพวกเรา
 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111