: อาคารสถานที่และบริเวณ :::

สถานศึกษามีเนื้อที่ทั้งสิ้น   16 ไร่ 72 ตาราวา
จำนวนอาคารเรียนทั้งสิ้น  1  หลัง มี อาคารประกอบได้แก่

อาคารหอประชุมเฉลิมราชสุดา     1  หลัง
อาคารหอพักครูและนักเรียน       1  หลัง

สนามกีฬา   8   สนาม

สนามฟุตบอล             1   สนาม
สนามบาสเก็ตบอล        2  สนาม
สนามวอลเล่ย์บอล        1  สนาม
สนามเปตอง     2  สนาม
สนามฟุตซอล    1  สนาม
สนามตะกร้อ    1  สนาม

บริเวณพักผ่อน  5  แห่ง

สวนสุขภาพ
ริมสนามฟุตบอล
หน้าอาคารหอพัก

ลานข้างโรงอาหาร
ระเบียงอาคาร

จำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น   23   ห้อง

ห้องเรียน                          
ห้องเรียนพิเศษจีน                 
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ      

18 ห้อง
4   ห้อง
1   ห้อง

 

 

จำนวนห้องส่งเสริมวิชาการ  16  ห้อง คือ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     4 ห้อง
ห้องโสตทัศนูปกรณ์               1 ห้อง
ห้องซาวด์แลป                      1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1 ห้อง
ห้องดนตรีสากล                    1 ห้อง
ห้องดนตรีไทย                      1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์                       1 ห้อง

 ห้องเรียนการงาน       1 ห้อง
ห้องเรียนแนะแนว       1 ห้อง
ห้องพระพุทธศาสนา   1 ห้อง
ห้องสมุด                   1 ห้อง
ห้องสืบค้น                 1 ห้อง
ห้องประชุม                1 ห้อง

:: แผนผังแสดงอาคารสถานที่และบริเวณ ::

 

 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111