:: ปรัชญาของโรงเรียน ::
“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู”

:: ปณิธาน ::
“ชาวโกศลภัทรวิทย์ ต้องมีจิตศรัทธาในคุณธรรมคำสอนของศาสนา
ต้องเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของคน ต้องฝึกฝนวิทยาการให้รอบรู้ ต้องดูแลรับผิดชอบสังคม”

:: สีประจำโรงเรียน ::
แดง – ดำ

:: เอกลักษณ์ ::
สืบสานวัฒนธรรมไทย - จีน

:: อัตลักษณ์ ::
ผู้เรียนมีทักษะภาษาจีน

 

:: ตราสัญลักษณ์ ::

คลื่นสีหมุนเป็นโล่
คลื่นสีหมุนเป็นวงกลม
คลื่นสีน้ำเงิน
คลื่นสีดำ
อักษรย่อสีแดง
พื้นสีขาว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เครื่องป้องกันศาสตราวุธ
การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
พระมหากษัตริย์
ความมั่นคงแน่วแน่
ชาติ
ศาสนา

 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111