ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562