ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563