ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน