ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน และ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,06:12   อ่าน 25 ครั้ง