:: รางวัล และความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ในปีที่ผ่านมา::

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

รางวัลกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green)

กรุงเทพมหานครกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครู
นางกฤษณา  นันต๊ะ


รางวัลครุสดุดี


ครุสภา

นายปิยุฒฆ์  รุจิวณิชย์กุล

ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน
เรื่อง “ชุดทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช”
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นักเรียน
นายกฤตนัย    แสงกระจ่าง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมาร จากโครงการการประกวด การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

นางสาวณัฐวิมล อชินีทองคำ

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556

กรุงเทพมหานคร

นายเฮงเท่      ออง            

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายทัตพงศ์    หนุ่นหนุนรบ  

เกียรติบัตรระดับชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ช.ภัทรพงษ์  หันนาคินทร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ญ.ชิวเม่ย    ฝู   

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรระดับชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 (นานาชาติ)
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ญ.ชิวเม่ย    ฝู   

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด.ช.อรุณรัชช์  ลิน 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ช.ธิติพงศ์     พลดี

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นายจื่อหลง   แซ่คิว

เกียรติบัตรระดับผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด.ช.ธานเทพ  แซ่เซีย

เกียรติบัตรระดับเพชรยอด การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด.ช.จันทร      วาปีศิลป์

เกียรติบัตรระดับชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด.ช.ภัทรพงษ์   หันนาคินทร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายทัตพงค์  หนุ่นหนุนรบ

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวณัชชา  ชัยจงเจริญสุข
นายเจษฏากร  วัฒนเจริญเกียรติ
นายกิตติธัช  เหลืองอร่ามกุล
นายจิรายุส  คณะฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in School Advisory Committee (MiSAC)

KPW Drumline

รางวัล Bronze Modal ในการแข่งขันรายการ Thailand Drum line International Contest 2015

กรมพลศึกษา

นางสาวแพรพรรณ  แซ่หลอ
นางสาวปาณิศา  นาคหกวิค

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญญา(ภาษาอังกฤษ) โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2016

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวณัฐวิมล อชินีทองคำ
นายประเสริญ   เสียงใส

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
“ไขปริศนาอักษรจีน” ชิงถ้วยรางวัลขางเจี่ย CANJLE CUP 2015 : Charter Challenge Competition

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

เด็กชายนฤพนธ์   ทองกาล
เด็กหญิงโชคลดา  เซี่ยว

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
“ไขปริศนาอักษรจีน” ชิงถ้วยรางวัลขางเจี่ย CANJLE CUP 2015 : Charter Challenge Competition

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

เด็กชายนฤพนธ์   ทองกาล

เกียรติบัตรระดับผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เด็กหญิงโชคลดา  เซี่ยว

เกียรติบัตรระดับผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

มูลนิธิ ร่วมฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายกิตติธัช  เหลืองอร่ามกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2/2558

บมจ. ซีพี ออลล์

นางสาวนูรไอนี   อาแซ
นางสาวณิชาริน  สุดสมัย
นางสาวกานต์พิชชา   กงทิพย์

รางวัลชมเชย  การแข่งขันร้อยมาลัยประเภทสวยงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้

ตัวแทนนักเรียน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน Tianjin International Children’s Culture & Art Festival 2015

เมืองเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ : Kosolphattharawit School Copyright@2016 All Right Reserved Create By Y.Chalitta
19 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา กทม 10120 โทร. 0-2211-7911-13 โทรสาร 0-2211-7911 ต่อ 111